Projekt CINiBA

CINiBA wizualizacja projekt gmachu zewnątrzCentrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) „Biblioteka otwarta!” to projekt zrealizowany w latach 2007-2012 przez konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpraca dwóch uczelni, która zaowocowała stworzeniem książnicy naukowej, okazała się wyjątkową, pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.

Projekt CINiBA był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uczelnie-beneficjentów.

Przedsięwzięcie doprowadziło do wybudowania oraz uruchomienia nowoczesnej biblioteki naukowej. Projekt gmachu został wybrany w drodze konkursu, który wygrała pracownia architektoniczna HS99 – Dariusz Herman, Wojciech Subalski, Piotr Śmierzewski. Jak wspomina Piotr Śmierzewski: „Biblioteka wpisuje się w nurt racjonalny architektury śląskiej, najwyraźniej widoczny w pozbawionym dekoracji, prostym, XIX-wiecznym budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym regionu […]. Barwa [piaskowca tworzącego elewację] odnosi się do kontekstu miejsca i harmonizuje z czerwienią cegły użytej w sąsiednich budynkach” [P. Śmierzewski, CINiBA nawiązuje do lokalnej architektury, „Architektura”, 10 (217) 2012, s. 20].

CINiBA to biblioteka, która spełnia standardy XXI wieku, tak w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania, jak i zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie. Od otwarcia dla użytkowników 27 września 2012 r. funkcjonuje także jako przestrzeń dyskusji, wypełniając rolę edukacyjno-kulturalnego pasażu obecnego na mapie Śląska.

Głównym celem przyświecającym projektowi było wzmocnienie roli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako szkół wyższych i przygotowanie ich do odgrywania kluczowej roli w procesie budowy konkurencyjnej, innowacyjnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki regionalnej. Ponadto wśród priorytetów znalazły się:

  • wykorzystanie aktywności środowisk naukowych UŚ i UE oraz ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu;
  • zmniejszenie dystansu konkurencyjnego regionu w skali europejskiej, wynikającego z braku odpowiedniej infrastruktury badawczo-edukacyjnej;
  • zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych powiązane ze stworzeniem im warunków do szerokiego współdziałania w pracach i w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej
  • poprawa jakości kształcenia wszystkich potencjalnych studentów;
  • poprawa dostępu do wiedzy dla studentów, pracowników nauki, menedżerów firm i organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
  • dostarczenie narzędzi do badania światowego piśmiennictwa naukowego;
  • stworzenie ośrodka informacji naukowej służącego innym uczelniom w regionie oraz instytucjom administracji państwowej, sądownictwu, gospodarce;
  • organizowanie prezentacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym;
  • udostępnianie sali konferencyjnej organizatorom konferencji, sympozjów i innych imprez o charakterze naukowym;
  • integracja życia akademickiego UŚ i UE.

Budowa Centrum w pełni odpowiadała również przyjętej polityce rozwoju województwa śląskiego, która zakładała restrukturyzację starych przemysłów, budowanie w oparciu o wiedzę nowej tkanki gospodarczej regionu, a także rozwijanie społeczeństwa informacyjnego, jak i strategii rozwoju miasta Katowice do 2020 roku, zmierzającej do przemiany Katowic z ośrodka przemysłowego w ośrodek usług wyższego rzędu, w tym świadczonych dla gospodarki opartej na wiedzy.

Całkowita wartość projektu: 77 260 822,05 PLN.